สำนักงาน จดทะเบียนโดเมน .co.th .in.th .ac.th และ .com .net .org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Hotline : 089-067-2333
จดโดเมน จดทะเบียนโดเมน โดเมนเนม
หน้าหลัก | จดทะเบียนโดเมน | บริการฝากเครื่อง | โฮสติ้ง | ให้เช่า Server | Domain Control | สั่งซื้อ | Contact Us

Promotion !!
โปรโมชั่น โฮสติ้ง
 - 1,500 บาทต่อปี
 - พื้นที่โฮส 100 Mb
 - PHP/PERL/CGI
 - POP3/SMTP/WEBMAIL
 - ฟรีโดเมน
สั่งซื้อ ลดราคา

Quick Prices Yearly
.co.th,.in.th,.ac.th 1,200
.com, .net, .org, .ws 450
.biz, .info 600
.tv 1,800
.cc 1,500
.name 700
จดโดเมน เดี๋ยวนี้  


Add URL Free

คำถามที่พบบ่อย !!

สร้างฐานข้อมูลอย่างไร กับ server ของ thaidomainregister.com

ตอบ
สามารถดาวโหลดคู่วิธีสร้างฐานข้อมูลด้วย CPANEL ได้

เอกสาร การจด .co.th , .in.th , .or.th , .net.th , .ac.th

ตอบ
1. .co.th สามารถรับจดทะเบียนชื่อโดเมนได้จาก บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, องค์กรต่อไปนี้
1.1 บริษัท, องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย, องค์กรที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการจดทะเบียนแล้วจะปรากฏข้อความดังนี้
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน
องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หนังสือรับรองบริษัท, ใบ ภ.พ. 20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ใบท.ค. 0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
องค์กรต่างประเทศ
หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
หนังสือรับรองบริษัทที่เป็นบริษัทตัวแทนในประเทศไทย
จดหมายรับรองจากบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
1. รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
2. รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน ในชื่อ xxx.co.th
กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมระบุชื่อโดเมนเนม xxx.co.th และ กกก.th โดย
1.2 ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า/บริการ กรณีนี้จะไม่สามารถใช้ชื่อย่อ หรือใช้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใด ของเครื่องหมายการค้า/บริการได้ เช่น coke ต้องจดทะเบียนเป็น coke.co.th
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ ซึ่งประกาศรับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทย
2. .in.th สำหรับบุคคล บริษัท และองค์กรที่ต้องการจดทะเบียน ชื่อโดเมนในหมวด .in.th เป็นชื่อโดเมนที่ทีเอชนิคเปิดขึ้นใหม่เพื่อให้บริการจดชื่อโดยไม่จำกัดจำนวน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ชื่อโดเมนเชิงธุรกิจและชื่อโดเมนรายบุคคลมากขึ้น
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน
หนังสือรับรองบริษัท, ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใบ ท.ค.0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) ,หนังสือรับรององค์กร /club/group หรือ บัตรประชาชน พร้อมทั้งหลักฐาน การชำระค่า จดทะเบียนชื่อโดเมน

3. .ac.th สำหรับสถาบันการศึกษาโดยไม่แยกแยะประเภทว่าจะเป็นโรงเรียน วิทยาลัย หรือสถาบัน ระดับอุดมศึกษา สถาบันที่ขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน
หนังสือจัดตั้งหน่วยงานการศึกษา
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรองหน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียนและรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นรับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของโรงเรียน

4. or.th สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม ศูนย์ หรือสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ทีเอชนิคอนุญาตให้องค์กรในกลุ่มนี้สามารถ จดทะเบียนชื่อโดเมน โดยไม่จำกัดว่าองค์กรต้องขึ้นทะเบียนเป็น นิติบุคคลตามกฎหมาย หากแต่ต้องเป็นองค์กรที่มีสถานที่ติดต่อ มีโครงสร้างขององค์กรและวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีคณะกรรมการดำเนินงาน
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน
หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือหนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่ามีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมระบุชื่อโดเมนเนม xxx.or.th และ กกก.th โดย
Fax เอกสารมาที่ 0 27209361
E-mail : sales@thaidomainregister.com (จัดส่งในรูปแบบไฟล์)

สำนักงานจดทะเบียนโดเมนไทย | ยืนยันการชำระเงิน | No-IP Howto | FAQ | My Customer

ทะเบียนพาณิชย์อีเล็กทรอนิคเลขที่ :5100900089482
Copyright © 2005-2016 ThaidomainRegister.com All rights reserved.